Nano Micro Conference 2017 nrs

Title: Nano-Micro Conference
Volume 1: PROCEEDINGS OF THE NANO-MICRO CONFERENCE 2017
Conference Name: Nano-Micro Conference 2017
Conference Date: June 19 2017 - June 23 2017
Conference Location: Shanghai, China
Publisher: Nature Research Society
ISBN: 978-1-9997506-1-9
Editors: Yafei Zhang, Zhi Yang, Liying Zhang, Rong He, Zhihua Zhou
DOI: 10.11605/cp.nmc2017
Download the proceedings
Best Poster Award Winners Announcement
Innovation Awards Winners of Nano-Micro Conference 2017

Minoru Fujishima*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01016
Published Online: 09 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01016

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Chong Han*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01017
Published Online: 10 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01017

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Atsushi Kanno*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01018
Published Online: 10 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01018

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Mei Zhu*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01019
Published Online: 10 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01019

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Jun Zhou*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01020
Published Online: 10 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01020

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yingke Zhou*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01021
Published Online: 12 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01021

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Sheng Bi,1 Guang Feng,1,* Song Li,1 Nina Balke,2 Peter T. Cummings,3 Rui Qiao,4 Alexei A. Kornyshev5
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01022
Published Online: 12 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01022

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Zhangxiong Wu,* Zhi Chen, Xingmin Gao, Zhujun Zhang
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01023
Published Online: 13 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01023

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Toshihiro Shimada,* Mengting Weng, Takashi Yanase, Sho Watanabe, Fumiya Uehara, Taro Nagahama
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01024
Published Online: 14 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01024

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yanfeng Zhang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01025
Published Online: 14 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01025

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yijin Zhang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01026
Published Online: 15 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01026

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Kang Yao,1,2,3 Richard Liang,1,3,6 Jim P. Zheng1,2,4,5*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01027
Published Online: 15 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01027

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Zhidan Zeng*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01028
Published Online: 15 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01028

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Junying Zhang, Chuanbo Li*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01029
Published Online: 16 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01029

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Qiquan Qiao*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01030
Published Online: 19 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01030

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Bin Wang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01031
Published Online: 19 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01031

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Ho Seok Park*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01032
Published Online: 20 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01032

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Jinguang Cai,1* Akira Watanabe2*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01033
Published Online: 20 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01033

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Zhenghang Zhao, Zhenhai Xia*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01034
Published Online: 20 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01034

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Gaoxiang Wu, Xiaodan Li, Jiewei Chen, Yanjiao Guo, Bi Luo, Bing Jiang, Lihua Chu, Meicheng Li*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01035
Published Online: 21 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01035

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Page 2 of 5