Nano Micro Conference 2017 nrs

Title: Nano-Micro Conference
Volume 1: PROCEEDINGS OF THE NANO-MICRO CONFERENCE 2017
Conference Name: Nano-Micro Conference 2017
Conference Date: June 19 2017 - June 23 2017
Conference Location: Shanghai, China
Publisher: Nature Research Society
ISBN: 978-1-9997506-1-9
Editors: Yafei Zhang, Zhi Yang, Liying Zhang, Rong He, Zhihua Zhou
DOI: 10.11605/cp.nmc2017
Download the proceedings
Best Poster Award Winners Announcement
Innovation Awards Winners of Nano-Micro Conference 2017

Jinzhang Liu,* Yi Zhao
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01036
Published Online: 24 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01036

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Santhanamoorthi Nachimuthu, Jyh-Chiang Jiang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01037
Published Online: 25 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01037

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Meng Nan Chong,1,2* Yi Wen Phuan1
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01038
Published Online: 25 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01038

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Ying-Hao Chu*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01039
Published Online: 25 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01039

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Thang Duy Dao,1* Tadaaki Nagao,1,2* Kai Chen,1 Shatoshi Ishii,1 Gui Han1
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01040
Published Online: 25 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01040

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Kazuhiko Maeda*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01041
Published Online: 26 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01041

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Hyunwoong Park*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01042
Published Online: 26 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01042

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Kimiyasu Shiraki,1* Hiroshi Yamada,1 Yoshihiro Yoshida,1 Ayumu Ohno,1 Teruo Watanabe,2 Takafumi Watanabe,2 Hiroyuki Watanabe,2 Hidemitsu Watanabe,2 Masao Yamaguchi,2 Fumio Tokuoka,3 Shigeatsu Hashimoto,4 Masakazu Kawamura,5 Norihisa Adachi5
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01043
Published Online: 26 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01043

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Nan Wang,1* Lihua Zhu,1 Ming Lei,2 Heqing Tang2*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01044
Published Online: 27 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01044

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Chiaki Terashima*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01045
Published Online: 27 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01045

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Hao Wang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01046
Published Online: 27 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01046

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Wei-Ning Wang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01047
Published Online: 27 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01047

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Kentaro Teramura,1,2* Kazutaka Hori,1 Yosuke Terao,1 Hiroyuki Tatsumi,1 Zeai Huang,1 Shoji Iguchi,1 Zheng Wang,1 Hiroyuki Asakura,1,2 Saburo Hosokawa,1,2 Tsunehiro Tanaka1,2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01048
Published Online: 27 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01048

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Tengjiao Niu, Jijuan He, Qizhao Wang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01049
Published Online: 28 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01049

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Zhiguo Yi*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01050
Published Online: 28 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01050

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Xia Shao, Rui Zhang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01051
Published Online: 28 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01051

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Ying Zhou,1,2* Meng Dan,1,2 Arvind Prakash2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01052
Published Online: 28 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01052

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yongchun Zhao,* Zhuo Xiong, Ze Lei, Junying Zhang, Chuguang Zheng
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01053
Published Online: 28 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01053

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Wenjing Zhao, Zhiming Wang, Zhongyun Chu, Nengqin Jia*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01054
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01054

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Renhua Wu,1* Zhiwei Shen,2 Zhuozhi Dai3
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01055
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01055

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Page 3 of 5