Nano Micro Conference 2017 nrs

Title: Nano-Micro Conference
Volume 1: PROCEEDINGS OF THE NANO-MICRO CONFERENCE 2017
Conference Name: Nano-Micro Conference 2017
Conference Date: June 19 2017 - June 23 2017
Conference Location: Shanghai, China
Publisher: Nature Research Society
ISBN: 978-1-9997506-1-9
Editors: Yafei Zhang, Zhi Yang, Liying Zhang, Rong He, Zhihua Zhou
DOI: 10.11605/cp.nmc2017
Download the proceedings
Best Poster Award Winners Announcement
Innovation Awards Winners of Nano-Micro Conference 2017

Bingbo Zhang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01056
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01056

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Qun Zhao*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01057
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01057

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Feng Cao,1* Qian Zhang,2 Zhifeng Ren3
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01058
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01058

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Chaoyang Li,* Qiang Zhang, Lilin Xie
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01059
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01059

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Qiang Li,* Min Qiu
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01060
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01060

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Liqiang Mai,* Lin Xu
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01061
Published Online: 29 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01061

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Baoping Zhang,* Yang Mei, Rongbin Xu, Zhiwei Zheng, Hao Long, Leiying Ying
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01062
Published Online: 30 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01062

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

W. M. Chen,1* Y. Q. Huang,1 I. A. Buyanova,1 Y. X. Song,2 S. M. Wang2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01063
Published Online: 30 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01063

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yan-Chao Li1,2*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01064
Published Online: 30 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01064

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Feng Liu,1* Katsunori Wakabayashi1,2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01065
Published Online: 30 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01065

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Koji Miyamoto,1* Taichi Okuda,1 Henry Wortelen,2 Markus Donath2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01066
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01066

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

A. Takayama,1* T. Sato,2 S. Souma,3 T. Oguchi,4 T. Takahashi2,3
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01067
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01067

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Xufeng Kou,1,2* Lei Pan,2 Qinglin He,2 Yabin Fan,2 Kang L. Wang2, 3,4
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01068
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01068

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Fan Yang,1* Subhamoy Ghatak,1 A. A. Taskin,1 Yoichi Ando,1 Yuichiro Ando,2 Masashi Shiraishi,2 Kouji Segawa,3 Yasushi Kanai,3 Kazuhiko Matsumoto,3 Achim Rosch4
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01069
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01069

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Cheng Wang,* Ran Zhou
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01070
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01070

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Chun Shan, Linchang Mao, Kang Fu, Guang Li*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01071
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01071

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Xiao-Xiao Zhang*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01072
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01072

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Lin Sun,1* Chunrui Wang,1* Tao Ji2,3
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01073
Published Online: 31 October 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01073

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Lu Sun, Jinzhang Liu, Yan Li*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01074
Published Online: 16 November 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01074

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Yi Zhao, Jinzhang Liu*
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01075
Published Online: 16 November 2017 (Abstract)
DOI:10.11605/cp.nmc2017.01075

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Page 4 of 5