Nano Micro Conference 2017 nrs

Title: Nano-Micro Conference
Volume 1: PROCEEDINGS OF THE NANO-MICRO CONFERENCE 2017
Conference Name: Nano-Micro Conference 2017
Conference Date: June 19 2017 - June 23 2017
Conference Location: Shanghai, China
Publisher: Nature Research Society
ISBN: 978-1-9997506-1-9
Editors: Yafei Zhang, Zhi Yang, Liying Zhang, Rong He, Zhihua Zhou
DOI: 10.11605/cp.nmc2017
Download the proceedings
Best Poster Award Winners Announcement
Innovation Awards Winners of Nano-Micro Conference 2017

Tielin Lu,1 Chunxi Wang,1 Lu Ding,1 Xiaojing Liu,1 Jingshui Zhang,2 Lingqin Kong2
Nano-Micro Conference, 2017, 1, 01076
Published Online: 30 November 2017 (Article)
DOI: 10.11605/cp.nmc2017.01076

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Page 5 of 5