Volume 1 (2017)

Yoshihiro Shimazu*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01008, 2017
Published Online: 27 October 2017 (Article)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701008

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Lixiu Guan,1 Guifeng Chen,2 Xiaolin Song,2 Hong Wang,2 Junguang Tao2*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01007, 2017
Published Online: 26 October 2017 (Article)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701007

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Changlong Chen,* Liuyuan Han, Ranran Lu, Qinglong Liu
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01006, 2017
Published Online: 16 October 2017 (Article)
DOI:10.11605/j.pnrs.201701006

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Mei Zhu*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01005, 2017
Published Online: 13 October 2017 (Article)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701005

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Kiki Kurniawan, Noritake Murakami, Yuto Tango, Takumi Izawa, Kakeru Nishikawa, Ken Watanabe, Hideaki Miyake, Tomoyuki Tajima, Yutaka Takaguchi*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01004, 2017
Published Online: 09 October 2017 (Article)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701004

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Jianling Zhang, Yan Yao, Haigang Yang, Yuyan Yu, Shoubin Xu, Long Jiang,* Yi Dan*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01003, 2017
Published Online: 27 September 2017 (Article)
Doi: 10.11605/j.pnrs.201701003

pdf icon PDF   icon html Full Text Html   icon cit Download Citation

Naofumi Shimizu,1* Ken Matsuyama2
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01002, 2017
Published Online: 23 September 2017 (Article)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701002

pdf icon PDF  icon html Full Text Html  icon cit Download Citation

João Conde*
Proceedings of the Nature Research Society, Volume 1, Article Number 01001, 2017
Published Online: 15 September 2017 (Commentary)
DOI: 10.11605/j.pnrs.201701001

pdf icon PDF  icon html Full Text Html  icon cit Download Citation